Stravovací
řád

Centrální školní jídelna, Svojsíkova 7, 412 01, Litoměřice

S   t   r   a   v   o   v   a   c   í      ř   á   d

Centrální školní jídelny, Svojsíkova 7, Litoměřice

PROVOZNÍ ŘÁD BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ NÁSLEDUJÍCÍCH PŘEDPISŮ:

 • Vyhláška č.107/2005 Sb. O školním stravování
 • Zákon č.561/2004 Sb. – Školský zákon v platném znění
 • Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a
 • o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
 • aktualizované úplné znění vyhlášky č.602/2006 Sb. k 1. 1. 2007
 • 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
 • a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • 262/06Sb. Zákoník práce v platném znění.

Všechny provozy CŠJ Litoměřice (Svojsíkova 7, Havlíčkova 32, Ladova 5, U Stadionu 4, výdejna Na Valech 53, Sovova 2 a Máchovy schody 4,mají zaveden bezhotovostní platební styk pomocí systému stravovacích karet.

 1. Pro přihlášení ke stravování platí pro všechny provozy následující postup.
  1. Podmínkou pro stravování je vyplnění PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ, která zároveň slouží jako podklad pro vytvoření matriky školského zařízení v souladu se školským zákonem.
  2. Uzavření “Dohody” mezi CŠJ a strávníkem.
  3. Existenci nebo založení účtu strávníka u bankovního ústavu.
  4. Složení první zálohy na účet CŠJ u Komerční banky.
  5. Vydání souhlasu k měsíčnímu inkasu spotřebované částky k doplňování výše uvedené zálohy o částky, vyčerpané v běžném měsíci.
  6. Předání dokladů uvedených v bodě a) až d) do výdejny karet (vstupní hala budovy Svojsíkova 7).
  7. Po předání dokladů vydá CŠJ stravovací kartu oproti úhradě částky 130 Kč v hotovosti.
  8. Použití stravovací karty jako platebního prostředku.
  9. Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku. Na základě tohoto zákona (č.561/2004 Sb., školský zákon, § 24) a vyhlášky o školním stravování jsou děti zařazovány do příslušných kategorií.
    
 1. Vyplněním přihlášky ke stravování je strávník přihlášen k odběru jednoho obědu z denní nabídky dle vlastního výběru. Pokud si oběd neodebere, je pro tento den automaticky odhlášen.
 1. Předpokladem ke stravování s použitím bezhotovostního platebního systému je splnění a dodržování pravidel, která jsou shrnuta v dokumentu “Závazná pravidla pro používání stravovací karty”.
 1. CŠJ poskytuje dietní stravování, viz dokument “Závazná pravidla pro dietní stravování”.
 1. Obědy pro žáky ZŠ, SŠ a školské pracovníky se vydávají od 11.45 do 14.00 hod.
 • Obědy pro veřejnost se vydávají odděleně od žáků v následujících časech: Svojsíkova 10:45-12:00 hod., Na Valech a Sovova 10:45-11:45, Máchovy schody 11:00-11:35 a 11:55-14:00, ostatní provozovny 10:45-12:00. Tyto časy mohou být místně upraveny dle vzniklé situace. V průběhu prázdnin je otevřena pouze výdejna na Máchových schodech v čase 10:45-13:00.
 • Po 14.00 hodině mají strávníci možnost nákupu volného prodeje za hotovost.
 1. Žáci přicházejí volně určeným vchodem do budovy školní jídelny.
 1. Školní družiny přicházejí se svým dozorem tj. paní vychovatelkou (p. vychovatelem), která/ý/ je zodpovědná/ý/ za stravování a chování svých žáků.
 1. Strávník je povinen při vstupu do jídelny dodržovat hygienické zásady (zákaz vstupu ve špinavém oblečení, zákaz odkládání svršků na stoly a židle apod.).
 1. Do jídelny si strávník nenosí a neodkládá cenné věci. Strávník se nepřezouvá, své svršky si ukládá po dobu stravování do hlídané šatny oproti žetonu.  Za věc jiným způsobem odloženou Centrální školní jídelna neručí.
 1. Strávník si vybere menu podle jídelního lístku a vystavených vzorků jídel, projde výdejní  linkou, která končí pokladnou. Zde předloží obsluze pokladny stravovací kartu k zúčtování. Žáci a studenti odeberou oběd a další doplňky si mohou zakoupit.
 1. Vybrané jídlo strávník konzumuje u stolu.
 1. Po ukončení konzumace strávník po sobě uklidí, odnese použité nádobí s podnosem do odkládacího prostoru.
 1. Každý žák je povinen respektovat stanovený dozor a personál v jídelnách, ve vestibulu, šatně a sociálním zařízení. Žák také respektuje ostatní dospělé osoby, ke kterým se chová slušně
 1. Strávník opouští jídelnu, zbytečně se nezdržuje v prostorách CŠJ. Rovněž v prostranství budovy dodržuje právní normy slušného chování.
 1. Hromadná neúčast strávníků, vyplývající z organizačních opatření školy, ukládá vedení školy za povinnost včasné ohlášení této absence CŠJ.
 1. V případě závažného porušení kázně  a  nedodržování  hygienických zásad bude strávníkovi ukončeno stravování v CŠJ Litoměřice.
 1. Pedagogičtí pracovníci mají při výdeji jídla přednost.
 1. Strávník je povinen před odběrem stravy předložit kuchaři (kuchařce) stravovací kartu, kde je zapsána kategorie, podle které pak dostane odpovídající porci.
 1. Strávník je povinen na požádání předložit stravovací kartu kterémukoliv zaměstnanci.
 1. Stravování žáků ZŠ a SŠ se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti – nemoci. Další dny nemoci a o prázdninách nemají žáci a studenti nárok na dotované jídlo. Stravovat se mohou o prázdninách a v době nemoci pouze za plnou sazbu dle ceníku.

Tento stravovací řád  je  závazný pro každého strávníka Centrální školní jídelny Litoměřice a  nabyl účinnosti  od 24.10. 2019.

V  Litoměřicích dne 24.10. 2019

Martin Mudra

ředitel Centrální školní jídelny