Používání
platební
karty

Centrální školní jídelna Litoměřice

Svojsíkova 7, 41201 Litoměřice

Závazná pravidla pro používání stravovací karty

Tímto předpisem jsou stanovena pravidla a je upraven postup strávníků Centrální školní jídelny Litoměřice (dále jen CŠJ) při vydání a používání stravovacích karet k odběru jídel. Pravidla platí pro CŠJ a pro žáky základních a studenty středních škol a školských zařízení i  ostatní strávníky individuálního, firemního  a závodního stravování.

I. Přihláška ke stravování

(dohoda mezi CŠJ a plátcem stravného)

 1. Zájemce o stravování v CŠJ Litoměřice si v kanceláři provozovny vyzvedne přihlášku ke stravování ve formě “Dohody” o platebních zúčtovacích podmínkách stravování ve školní jídelně, kde jsou uvedeny konkrétní podmínky účasti na stravování.

NEBO

 1. Zájemce o stravování si na našich webových stránkách www.centralka.cz vyplní a vytiskne přihlášku ke stravování ve formě “dohody”.

Pro každou kategorii stravovaných platí jiná “Dohoda” (podle věku). Uzavřením dohody a splněním podmínek v ní stanovených se zájemce stává strávníkem.

II. Vydání stravovací karty

(První vydání stravovací karty)

Stravovací karta má funkci i hodnotu platidla. Proto kartu vydává CŠJ strávníkovi na základě následujících dokladů a skutečností:

 1. Uzavření dohody o platebních a zúčtovacích podmínkách stravování ve školní jídelně.
 2. Sdělení čísla účtu u peněžního ústavu, ze kterého bude inkasováno stravné.
 3. Prokázání, že záloha byla poukázána na účet CŠJ, který je uveden v dohodě.

Kategorie strávníků s příslušnou zálohou:

Kategorie         0.         MŠ do 6 ti let                                       800,- Kč

Kategorie         I.          ZŠ (od 7 do 10 let)                              900,- Kč

Kategorie         II.        ZŠ (od 11 do 14 let)                            1000,- Kč

Kategorie         III.       ZŠ a SŠ (od 15 let)                             1 100,- Kč

Kategorie         IV.       cizí strávníci                                       2 000,- Kč

Na webových stránkách zájemce zadá datum narození strávníka a program mu sám nabídne odpovídající “Dohodu”.

Zájemce o stravování výslovně prohlašuje, že souhlasí, aby CŠJ jednostranně zvýšila zálohu, maximálně však o 20% výše uvedených záloh v každém školním roce.

CŠJ se zavazuje nezvyšovat zálohy samoúčelně, ale pouze v odůvodněných případech v souvislosti se zvýšením cen potravin a ostatních vstupů. Při eventuálním zvýšení záloh se CŠJ zavazuje informovat hromadně všechny strávníky ve formě písemných upozornění, která budou vyvěšena ve všech provozovnách CŠJ.

Strávník nebo zákonný zástupce svým podpisem na “Dohodě” s tímto postupem vyslovuje souhlas.

Závazná pravidla pro používání stravovací karty jsou nedílnou součástí “Dohody”,  uzavřené mezi školní jídelnou, provoz 1, Svojsíkova 7, 41201 Litoměřice a plátcem stravného.

 1. Prokázáním, že má uzavřen se svým peněžním ústavem příkaz (souhlas) k měsíčnímu inkasu spotřebované částky k doplnění výše uvedené zálohy o částku v běžném měsíci k úhradě odebraných jídel na stanovenou výši zálohy.
 2. Doklady potvrzené peněžním ústavem nebo příkazy provedené Vámi v elektronickém bankovnictví předá strávník školní jídelně, která vydá stravovací kartu.
 3. Od okamžiku převzetí karty veškerá odpovědnost za její použití přechází na držitele karty. Strávníkovi bude vydána strava pouze na stravovací kartu. Bez karty lze vydat stravu pouze platbou v hotovosti a za plnou cenu odebraného jídla!
 4. Při vydání stravovací karty uhradí strávník CŠJ náklady na její pořízení ve výši 130,-Kč.

III. Stravování žáků předškolních zařízení, základních a středních škol

Pro účely ustanovení tohoto bodu se užívají následující pojmy dané stravovacím systémem:

 1. Oběd – součástí je polévka nebo předkrm, hlavní jídlo dle výběru, nápoj a případně doplněk, který je v jídelníčku uveden jako součást oběda.
 2. Doplněk – dezert, kompot, ovoce, salát lze odebrat za cenu 12 Kč dle vlastního výběru.
 1. Každá stravovací karta umožňuje odběr jednoho oběda a odběr čtyř kusů doplňků v ceně 12 Kč za kus. Tuto nabídku lze na základě přání rodičů upřesnit a kartu blokovat.
 2. Základní podmínkou pro koupi dalšího doplňku je odběr oběda!!!

IV. Stravování cizích strávníků

Pro účely ustanovení tohoto bodu se užívají následující pojmy dané stravovacím systémem:

 1. Hlavní jídlo – kterékoliv hlavní jídlo pro daný den nebo dané období uvedené na jídelním lístku, bez polévky, kompotu nebo dalších součástí.
 2. Doplněk k hlavnímu jídlu – polévka, moučník, kompot, ovoce, salát, případně další doplnění hlavního jídla podle jídelníčku.

V. Ztráta, poškození, další výdej stravovací karty

 1. Pokud strávník stravovací kartu ztratí, je povinen ve svém vlastním zájmu okamžitě tuto ztrátu ohlásit vedoucí příslušného provozu. Teprve po nahlášení ztráty může CŠJ zajistit zablokování karty proti jejímu zneužití třetí osobou.
 2. V případě ztráty zažádá strávník o vydání duplikátu stravovací karty oproti úhradě hodnoty na její pořízení ve výši 130,- Kč. Za nepoškozenou nefunkční kartu odpovídá CŠJ a bezplatně jí vymění!
 3. Pokud dojde k poškození stravovací karty jiným vlivem, než vinou CŠJ, strávník znovu uhradí náklady na pořízení karty ve výši 130,- Kč.
 4. Karty všech strávníků mají vestavěnou blokaci proti přečerpání zálohy na stravovací kartě. Tato záloha nesmí poklesnout pod nulovou hodnotu. V případě, že během měsíce strávník zálohu vyčerpá, nebude mu poskytnuto stravování, pokud tuto zálohu nenavýší.  Toto lze doplatit hotově ve výdejně karet nebo přes účet. Karta má proto vestavěnou signalizaci k upozornění na pokles stavu konta k hodnotě zálohy na limit 50,- Kč. Upozornění na tento stav je  zajištěno akustickým signálem a zobrazením na zákaznickém displeji.

VI. Stravování o prázdninách a po dobu nemoci

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon § 122 a vyhlášky č. 107/2005 Sb., se stravování žáků ZŠ a SŠ poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti – nemoci. Další dny nemoci a o prázdninách nemají žáci a studenti nárok na dotované jídlo. Stravovat se mohou o prázdninách a v době nemoci pouze za plnou sazbu dle ceníku.

VII. Všeobecná pravidla pro zacházení se stravovací kartou

Strávník, který obdrží stravovací kartu je povinen dbát na to, aby nebyla vystavována  teplotě nad 100 C, působením louhů, kyselin a destruktivním mechanickým vlivům.

VIII. Přenosnost stravovací karty

Stravovací karty vydané žákům a studentům, pracovníkům škol a školských zařízení jsou nepřenosné a tito výše jmenovaní strávníci se jejím převzetím zavazují, že zamezí jejímu použití třetími osobami. Porušením tohoto pravidla se jmenovaní strávníci vystavují nebezpečí ukončení svých práv na stravování v CŠJ a zakládají stravovateli právo na úhradu všech škod, které mu tímto postupem vzniknou!

IX. Konec stravování

Po odebrání posledního oběda, nahlásí strávník ukončení stravování. Jsou-li řádně zaplacená inkasa (za obědy) vrací CŠJ strávníkovi celou původně zaplacenou zálohu na účet. Karta ani poplatek za ní se nevrací! Aktuální ceny obědů jsou zveřejněny na jídelnách a na internetových stránkách www.centralka.cz.

V Litoměřicích  dne 2. 8. 2022

                                                                                      Martin Mudra

ředitel Centrální školní jídelny