VOS

Vnitřní oznamovací systém CŠJ Litoměřice pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení o protiprávním jednání

V souvislosti s přijetím zákona171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů ze dne ze dne 2. června 2023, vznikla Centrální školní jídelně Litoměřice povinnost zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) pro své zaměstnance a další osoby, který je určen k oznamování jednání, v nichž oznamovatel spatřuje dále specifikované porušení povinností zaměstnavatele.

 Systém je anonymní a zaručuje výraznou ochranu zaměstnance před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele.

V souladu se Směrnicí byla v rámci Centrální školní jídelny Litoměřice (dále jen „CŠJ“)

pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen

„příslušná osoba“).

 

Oznamovatel

Oznámení může podat každý zaměstnanec CŠJ nebo i zaměstnanec jiné společnosti

nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud pro zaměstnavatele koná práce nebo veřejnou

zakázku na jiném než pracovně právním základě. Oznamovatelem jsou i osoby,

které oznamují nebo zveřejňují informace o porušení získané v rámci pracovního poměru,

který mezitím skončil, a osoby, jejichž pracovní poměr má teprve začít, jestliže byly

informace o porušení získány během přijímacího řízení či jiných předsmluvních jednání.

 

Oznámení

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou

činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné

z oblastí vymezených Směrnicí:

 

 1. a) zadávání veřejných zakázek,
 2. b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 3. c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 4. d) bezpečnost dopravy,
 5. e) ochrana životního prostředí,
 6. f) bezpečnost potravin,
 7. g) veřejné zdraví,
 8. h) ochrana spotřebitele,
 9. i) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,
 10. j) porušení ohrožující finanční zájmy EU podle článku 325 Smlouvy o fungování EU

a blíže upřesněná v příslušných opatřeních EU,

 

 1. k) porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně

porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající

se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

 

Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zveřejněn

na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/).

 

 

Ochrana oznamovatele

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice, a to tak, že s příslušným oznámením je

oprávněna se seznamovat pouze pověřená osoba zaměstnavatele, a aby byla zajištěna ochrana

totožnosti oznamovatele a dalších osob a informací uvedených v oznámení (zachování důvěrnosti).

Hlavním ochranným opatřením je zákaz odvetného opatření vůči oznamovateli. Odvetným

opatřením se rozumí jakékoli přímé či nepřímé jednání a opomenutí, k němuž dochází

v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním

a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.

CŠJ deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení

uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany CŠJ.

 

Podání a příjem oznámení

Oznamovateli je umožněno podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

CŠJ písemně, elektronicky a ústně (telefonicky nebo osobně).

Oznámení se podává zaměstnavatelem pověřené příslušné osobě. Příslušná osoba je osobou,

která v rámci VOS CŠJ přijímá a vyřizuje oznámení. Příslušnou osobou u CŠJ je paní Ivana Řezáčová.

 

Oznámení je možné podat pověřené osobě následovně:

 1. Písemně doručením v zalepené obálce označené VOS „Pouze k rukám příslušné osoby“ prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na adresu:

Ivana Řezáčová

Centrální školní jídelna Litoměřice

Svojsíkova 7/2027

412 01 Litoměřice

 

 1. Osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.
 2. Elektronicky na e-mailovou adresu: mzdy@centralka.cz
 3. Telefonicky na čísle: +420 416 735 060

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde

uvedeno, CŠJ nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených

v oznámení v souladu se Směrnicí.

Oznamovatel má v souladu se Směrnicí možnost podat oznámení také prostřednictvím

externího subjektu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti ČR, či podat oznámení uveřejněním.

 

Zpracování, prošetření a evidence oznámení

Přístup k podaným oznámením má pouze příslušná osoba, která o nich zachovává

mlčenlivost. Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru,

je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-

li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V takovém

případě se o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam.

Oznamovatel je do 7 dnů vyrozuměn o přijetí oznámení. Oznamovatel je vyrozuměn o tom,

že nejde o oznámení ve smyslu Směrnice, pokud dojde k takovému závěru (do 3 měsíců

od vyrozumění o přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel

vyrozuměn nebyl).

Příslušná osoba uvedené oznámení prošetří v souladu se Směrnicí, především ve vztahu

k jeho důvodnosti a pravdivosti. Všichni zaměstnanci povinného orgánu jsou povinni poskytnout příslušné osobě součinnost, a to ve lhůtě stanovené příslušnou osobou. Příslušná osoba je oprávněna požadovat písemnosti nebo jiné věci potřebné pro posouzení, požadovat vysvětlení a je oprávněna vstupovat do kanceláří a jiných prostor povinného subjektu.

Příslušná osoba povinnému subjektu doporučí, pokud je to možné, přijetí nápravných opatření. A to tak, aby z doporučení nebylo zřejmé, kdo je oznamovatelem a nedošlo k prozrazení ani jiných „důvěrných informací“ obsažených v oznámení.

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých

opatřeních (do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl).

Příslušná osoba vede evidenci údajů z oznámení, do níž má přístup pouze příslušná osoba,

a to v elektronické podobě a v rozsahu:

 1. a) datum přijetí oznámení,
 2. b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele,

jsou-li tyto údaje známy,

 

 1. c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li

její totožnost známa,

 

 1. d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

Příslušná osoba uchovává oznámení samotná, a to takovým způsobem, aby přístup k nim

měla pouze příslušná osoba, a to po dobu nezbytně nutnou pro případ dalších šetření

(i dalšími orgány veřejné moci). Doba uchovávání oznámení a přepisu či záznamu oznámení

je 5 let.

 

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2023.

Tato směrnice je dostupná všem zaměstnancům CŠJ v tištěné podobě, která je uložena na každé provozovně CŠJ.

Ředitel CŠJ je povinen s tímto příkazem prokazatelně seznámit všechny zaměstnance CŠJ.

 

Schválil:  Martin Mudra, ředitel CŠJ                                                        dne 23.8.2023